Hoofdsponsor

De Geschiedenis van de Juridische Faculteitsvereniging Groningen

Voor de ontstaansgeschiedenis van de JFV gaan we terug naar het eind van de negentiende eeuw. Inmiddels bestaat de JFV 116 jaar. Daarom vierden we vorig jaar ons 23e lustrum. In 116 jaar tijd is veel veranderd, maar het doel van de vereniging is hetzelfde gebleven: behartigen van de belangen van de Groningse rechtenstudent.  

In de periode aan het begin van de negentiende eeuw was ruim driekwart van alle studenten lid van Vindicat atque Polit, met als gevolg dat vele faculteitsverenigingen deel uit maakten van deze studentenvereniging. Zo ook de JFV. Na 1900 daalde dit percentage en al gauw was meer dan de helft van de studenten geen lid meer van deze studentenvereniging. Dit was de voornaamste reden dat de faculteitsverenigingen in 1908 officieel werden losgekoppeld en zelfstandig werden.
Bij de verzelfstandiging van de faculteitsvereniging van de rechtenfaculteit werd de oude naam "Groninger Juristen Debating Club" veranderd in de meer algemene naam Juridische Faculteitsvereniging Groningen. In het eerste jaar werd het eerste jaarboekje uitgegeven. In dit boekje was onder andere de toen nog zeer beperkte ledenlijst opgenomen. 
In 1920 werd de Groninger Studenten Organisatie opgericht, die de belangen behartigde van de Groningse studenten. Hierin waren de vijf faculteitsverenigingen vertegenwoordigd, alsook de praesides van de grote studentenverenigingen hadden hierin zitting. De JFV had zitting in dit orgaan namens de rechtenfaculteit. Deze organisatie werd in 1933 omgezet in de "Centrale Commissie ter behartiging van algemene Groningse studentenbelangen".
Ook in het buitenland had de JFV vele contacten. Zo bestonden nauwe banden met de juridische vereniging in Gent. Tevens werd overleg gevoerd met de faculteitsverenigingen in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Leiden.
Thans is de vereniging, met haar 3000 leden, uitgegroeid tot een van de grootste faculteitsverenigingen van Groningen en een van de grootste juridische faculteitsverenigingen van Nederland.
De vele commissies die de JFV momenteel rijk is, zijn vrijwel allemaal slechts enkele jaren oud. Toch vinden veel van deze commissies hun oorsprong eerder in de JFV-geschiedenis. Zo bestond vroeger los van de JFV een vereniging, genaamd de Excursievereniging, die zich voornamelijk bezig hield met het organiseren van juridische excursies. Na de oorlog gingen de twee verenigingen samen, voortaan alleen nog onder de naam JFV. Ook carièredagen bestonden al lang en zijn in de loop der tijd ontwikkeld tot alle evenementen die nu onder de JFV CarrièreBoard vielen. Tegenwoordig heeft JFV Carrièreboard een andere naam, namelijk JFV Carrière.Ook In Casu, het juridische tijdschrift van de JFV kent een voorganger. Tot in de jaren zeventig verzorgde de JFV een magazine onder de naam "Clercke".
Natuurlijk is de cultuur van de commissies ook sterk aan verandering onderhevig. Zo was het vroeger gebruikelijk om voor een lezing geheel notabel Groningen uit te nodigen. 
Met de accommodatie van de JFV is het door de jaren heen verschillend gesteld geweest. Tot in de jaren negentig was er geen zelfstandige ruimte. Deze situatie was door de enorme groei in die tijd verre van ideaal en hier kwam een einde aan toen, na lang aandringen, de universiteit een ruimte voor de JFV beschikbaar stelde, namelijk de ruimte aan de Turftorenstraat waar nu de Rechten Infobalie is. In 1994 is de JFV verhuisd naar het pand aan Turftorenstraat. Met de verhuizing van de Faculteit Rechtsgeleerdheid is de JFV na bijna 30 jaar meeverhuisd naar Oude Boteringestraat 18, waar zij momenteel is gehuisvest in de kelder van het Rölinggebouw. Hiernaast beschikt de vereniging over de JFV Studiewinkel, waar studenten hun samenvattingen kunnen halen en waar op de bovenverdieping ook ruimte is voor in- en ontspanning. Thans is de vereniging, met haar 3000 leden, uitgegroeid tot een van de grootste faculteitsverenigingen van Groningen en een van de grootste juridische faculteitsvereniging van Nederland.
Verenigingenweb
Cancel